Conference on Algebra and Geometry

The International conference on algebra and geometry is dedicated to the 80-th anniversary of the birth of Doctor of Physics and Mathematics, Professor A.I. Starostin.

The conference is organized by the Institute of Mathematics and Mechanics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences and by the Institute of Mathematics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. The conference will be held in Ekaterinburg, at the Institute of Mathematics and Mechanics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.

The conference will include plenary sessions and the following sections:

  • Group Theory
  • Geometry
  • Computer and Applied Algebra
  • Lie Groups and Algebraic Groups
  • Algebraic Geometry Linear
  • Algebra and Applications
  • Algebraic Graph Theory

See full information on http://algebra.imm.uran.ru/

 

Organizing committee

Chair - Alexander Makhnev,
Co-Chairs - Evgenie Vdovin and Vladislav Kabanov,
Vitaly Berdyshev,
Mikhail Volkov,
Alexander Gavrilyuk,
Viktor Zenkov,
Viktor Monakhov,
Ilya Ponomarenko,
Marina Prokhorova,
Alexander Rozhkov,
Igor Chubarov,
Anatoly Shlepkin.

Program committee

Chair - Viktor Mazurov,
Co-Chairs - Andrey Vasil'ev and Anatoly Kondrat'ev,
Scientific Secretary - Ivan Belousov,
Rifhat Aleev,
Vitaly Baranskii,
Vyacheslav Belonogov,
Vasily Bludov,
Fedor Bogomolov,
Nikolai Vavilov,
Yuri Ershov,
Lev Kazarin,
Viktor Kulikov,
Vladimir Levchuk,
Alexander Ol'shanskii,
Dmitry Orlov,
Yuri Prokhorov,
Vladimir Remeslennikov,
Vladimir Trofimov,
Ivan Chel'tsov,
Leonid Shemetkov,
Alfred Shmel'kin.